Home    Werkwijze    Optimalisatie    Over Wux    Ons werk    Sienn    Contact

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Wux Webdevelopment wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van Wux Webdevelopment: de door Wux Webdevelopment te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing van websites, de registratie van domeinnamen, de promotie van websites en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Ook van het CMS (Content Management System) onder de producten van Wux Webdevelopment.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die bevestigd is, van levering van één of meer producten of diensten van Wux Webdevelopment.

2. Aanvang van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat deze, ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd is door Wux Webdevelopment.

3. Overmacht

3.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
3.2 Wux Webdevelopment kan niet worden gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

4. Garantie

4.1 Wux Webdevelopment garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de eerste dag van de volgende maand, waarvan in de voorgaande maand de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Wux Webdevelopment  heeft plaatsgevonden.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wux Webdevelopment aan te geven wijze. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Wux Webdevelopment is ontvangen. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand.
5.3 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.4 Bij speciale opdrachten c.q. grote opdrachten (CMS) heeft Wux Webdevelopment het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
5.5 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per kwartaal, halfjaar of jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Wux Webdevelopment het recht de dienst (tijdelijk) stil te leggen.
5.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Wux Webdevelopment het factuurbedrag nagaan.
5.7 Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt, dan behoudt Wux Webdevelopment zich het recht voor het bedrag van de daaropvolgende factuur te verhogen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het door Wux Webdevelopment vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Wux Webdevelopment.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Wux Webdevelopment is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Wux Webdevelopment weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Wux Webdevelopment kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Wux Webdevelopment slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Wux Webdevelopment voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
7.3 Opdrachtgever vrijwaart Wux Webdevelopment voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Wux Webdevelopment.
7.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Wux Webdevelopment kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Wux Webdevelopment is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
7.5 Wux Webdevelopment is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
7.6 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan Wux Webdevelopment. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Wux Webdevelopment als gevolg daarvan lijdt.

8. Buitengebruikstelling

8.1 Wux Webdevelopment heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Wux Webdevelopment niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen Wux Webdevelopment en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Wux Webdevelopment heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.